Waarde dierenvriend van ons dierenasiel Almere,

 

Almere, 15-06-2022

 

Afgelopen week hebben wij een open vervolggesprek  gevoerd met de medewerkers, de ledenvergadering en vrijwilligers, die gehoor hebben gegeven aan onze uitnodiging voor een  Algemene Ledenvergadering en Buitengewone vergadering. De insteek van deze gesprekken is om gezamenlijk na te denken over hoe te komen tot een toekomstbestendig Dierenasiel. Reeds hebben wij de berichtgeving in de media “Dierenasiel Almere staat op omvallen door schulden en verouderd pand” gelezen. Dit is geschreven na aanleiding van de ledenvergadering jongstleden en een door de gemeente verzonden raadsbrief.

 

Het huidig bestuur is momenteel ‘waarnemend/demissionair’ omdat enerzijds zij al eind 2021 hebben aangegeven om gezondheidsredenen te willen stoppen en anderzijds er op dit moment helaas even geen nieuwe bestuursleden beschikbaar blijken te zijn. De beide waarnemend bestuurders zijn overigens zelf vrijwilliger, lid van de vereniging en volstrekt onbezoldigd.

Het waarnemend bestuur heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de jaarstukken 2021 van MTH accountants en de rapportage vanuit de Kascommissie inhoudelijk besproken en toegelicht.

Die financiële lasten uit het verre verleden, vragen anno 2022 om een definitieve oplossing omdat de organisatie daardoor al jarenlang niet meer in staat is geweest om noodzakelijke investeringen te plegen. Investeringen in o.a. ICT die evident zijn voor een gezonde bedrijfsvoering.

 

Het waarnemend bestuur heeft eind 2021 een analyse gemaakt en deze in januari 2022 gedeeld met de gemeente. Samen met het managementteam zijn wij nu, sinds januari 2022, inmiddels in een meer dan uitstekend overleg met een team vanuit onze gemeente om samen tot een definitieve oplossing te komen. Een oplossing die het dierenasiel weer een gezond toekomstperspectief geeft.

Daarbij is tevens meegenomen dat het pand, welke het dierenasiel huurt van een stichting, inmiddels ernstig gedateerd blijkt en een ingrijpende renovatie vereist is. Het waarnemend bestuur heeft deze situatie in een tweetal stappen (maart 2022 en afgelopen week) tijdens een tweetal ‘Buitengewone Ledenvergaderingen’ open, helder en volstrekt transparant gedeeld en bespreekbaar gemaakt met de ledenvergadering zelf. De Algemene Ledenvergadering is immers het hoogste orgaan. Ook de medewerkers en de vrijwilligers zijn beide keren maximaal geïnformeerd over het doel om deze problematiek samen definitief op te lossen.  De twee buitengewone ledenvergaderingen onderstrepen de zorgvuldige weg die het waarnemend bestuur samen met het managementteam en de gemeente Almere in uitstekend overleg samen intensief bewandelen om de organisatiestructuur van het dierenasiel en het gebouw vooral toekomstbestendig en gezond te maken.

 

Er is op dit moment voorshands geen reden voor onnodige urgente onrust omdat het voor alle betrokken samenwerkende partijen volstrekt helder is welke stappen wijzelf zorgvuldig moeten zetten om uiteindelijk te komen tot een definitief en goed uitgewerkt ‘plan van aanpak’.

Wij verwachten richting eind kwartaal 4 van dit kalenderjaar met een gezamenlijk communiqué te komen, waarin wij dan alle details met iedereen kunnen delen die een warm hart heeft voor ons asiel. Tot dat moment verzoeken wij u vriendelijk om ons (waarnemend bestuur, management team, gemeente, medewerkers, vrijwilligers en de leden van Vereniging Dierenasiel Almere) de rust en tijd te gunnen om samen de beste oplossing uit te werken.

 

Met vriendelijke groet,

Namens (waarnemend) bestuur en Managementteam,

Don Scheers

Voorzitter

 

 

Bestuur Dierenasiel Almere

De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene ledenvergadering uit een door het bestuur opgemaakte bindende voordracht. De functies worden in onderling overleg door het bestuur verdeeld. Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)).


De bestuursfuncties zijn vrijwillige functies en worden niet beloond.

 

Het bestuur wordt gevormd door:

 

  • Don Scheers (voorzitter)
  • Albert Hagedoorn (penningmeester) 

 

IMG_16002

Don Scheers

Voorzitter

Don Scheers heeft ruim 40 jaar operationele- en bestuurlijke ervaring. Hij was tijdens zijn arbeidzame leven organisatieadviseur bij overheden en bedrijfsleven en daarnaast verbonden aan enkele universiteiten . De familie Scheers heeft een hond en een poes die zich, tijdens vakanties van hen, graag laten verwennen in ons Dierenasiel Almere.

albert

Albert Hagedoorn

Penningmeester